ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste aanpassingsdatum: 1-10-2022

Artikel 1: Verplichting opdrachtgever

1.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende plaatsingsruimte met een minimale afstand van 11 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet indien schriftelijk anders is overeengekomen. Friet-Enzo heeft namelijk voldoende ruimte nodig om de frietwagen (lengte 8 meter, breedte 2,20 meter en hoogte 3,30 meter) te plaatsen. 

1.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen houden dat openbare wegen, vluchtroutes en/of paden niet dichtgezet worden en de frietwagen vrij toegankelijk is. Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben bij eventuele calamiteiten.

1.3 De opdrachtgever draagt tevens zorg voor een 220V-stroomvoorziening ten behoeve van (de koeling en verlichting van) de frietwagen van Friet-Enzo.

Artikel 2: Verplichting Friet-Enzo

2.1 Friet-Enzo draagt zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) en verlengkabel (20 meter).

2.2 Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen etc., zal Friet-Enzo zich maximaal inspannen stellen om een passende oplossing te zoeken.

2.3 De frietwagen van Friet-Enzo voldoet aan alle gestelde H.A.C.C.P normen en/of gestelde hygiëne en veiligheidseisen.

Artikel 3: Opdracht (boeking)

3.1 Een opdracht (boeking) dient via mail of schriftelijke bevestiging op een offerte van Friet-Enzo plaats te vinden. Friet Enzo stuurt dan altijd nog een respons of bevestiging van de opdracht.

3.2 De opdrachtgever dient rekening te houden met de reserveringstijd dat deze een half uur vroeger of later verschoven kan worden. Dit zal vroegtijdig in overleg plaats vinden.

3.3 De opdrachtgever dient er ook rekening mee te houden dat door onvoorziene omstandigheden de dienstverlening kan uitlopen. Uiteraard probeert Friet-Enzo dit binnen de beperkingen te houden.

3.4 Het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht (boeking) kosteloos worden gewijzigd. Dit geldt niet indien schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

4.1 Na afloop van de dienstverlening dient de opdrachtgever contant af te rekenen aan (personeel van) Friet-Enzo. In overleg met Friet-Enzo kan het overeengekomen bedrag ook vooraf worden voldaan.

4.2 Daarnaast kan er – in overleg met Friet-Enzo – achteraf een rekening verstuurd worden, die door de opdrachtgever dan binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden/zijn.

Artikel 5: Annulering

5.1 In geval van annulering door de opdrachtgever uiterlijk 10 werkdagen voor de afgesproken opdrachtdatum, wordt een bedrag van 15% in rekening gebracht met een minimum van € 50,-. Bij een annulering binnen die periode wordt (afhankelijk van welke werkdag tot de dag van de opdracht) een percentage van 20% (ingeval van annulering 9 werkdagen voor de opdracht etc.), 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan wel 100% in rekening gebracht.

5.2 Bij een opdracht (boeking) voor een bedrag hoger € 2.500,- geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Bij annulering na die termijn wordt er een percentage van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

5.3 In geval van een overmacht (waaronder de situatie dat een opdrachtgever of familielid komt te overlijden binnen de periode van de opdrachtbevestiging tot op de dag van de opdracht) zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane betalingen zullen dan worden teruggeboekt.

Artikel 6: Incasso

6.1 Indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling van hetgeen hij/zij aan aan Friet-Enzo verschuldigd is, en zulks na redelijke termijn en schriftelijke aanmaning nog niet heeft gedaan en aldus in verzuim is, dan is Friet-Enzo gerechtigd om alle noodzakelijke incassomaatregelen te treffen en komen alle in dat kader te maken (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Vermissing / manco

7.1 Als door Friet-Enzo in het kader van de opdracht gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Friet-Enzo is niet aansprakelijk dan wel verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade zijdens opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Friet-Enzo en haar personeel voor aanspraken van derden ter zake van schade, die veroorzaakt is door of voortvloeit uit de opdracht met Friet-Enzo. Friet-Enzo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of daarbij betrokken/behorende personen.

8.3 De aansprakelijkheid van Friet-Enzo uit hoofde van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW, althans tot het bedrag wat de verzekeraar van Friet-Enzo in voorkomend geval uitkeert. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook (waaronder doch niet uitsluitend het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens), is uitgesloten.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Friet-Enzo handelt in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.2 Friet-Enzo zal persoonsgegevens van de opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Friet-Enzo neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

9.3 Friet-Enzo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op een tussen Friet-Enzo en een opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Ingeval van een geschil die niet door Friet-Enzo en een opdrachtgever in onderling overleg kan worden opgelost, is ieder der partijen bevoegd om dat geschil bij uitsluiting te laten beslechten door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch.